A tantárgy neve:

Ének módszertan

A tantárgy angol címe:

Method

NEPTUN kód:

OK407

OK407L

Kreditpont:

2

Tanórák száma:

Nappali tagozat: 1 óra előadás/hét, 1 óra gyakorlat/hét

Levelező tagozat: 8 óra/félév

Követelmény:

Vizsgajegy

Kötelező előtanulmányok:

Ének-zene I.-II.

Ajánlott előtanulmányok:

-

Ajánlott szemeszter:

4.

A meghirdetés gyakorisága

Évente, óratartás nélkül félévente

Választhatóság:

Óvodapedagógus szak: kötelező

Az oktatás nyelve:

Magyar

A tantárgy felelős szakcsoportja:

Művészeti, technikai, testi nevelési szakcsoport

A tantárgy felelőse:

Bakacsi Zita főiskolai adjunktus

A tantárgy előadója:

Bakacsi Zita főiskolai adjunktus

A tantárgy célja:

Az óvodai zenei nevelés gyakorlatához szükséges módszertani, esztétikai, zenepedagógiai ismeretek nyújtása.

A tantárgy rövid programja:

Óvodai zenei nevelésünk célja, feladata, irányelvei.

A tanítás anyaga, és megtanításának módszertani kérdései.

A képességfejlesztés feladatai.

Az óvodapedagógus tervező munkája, módszertani szabadsága. A foglalkozás felépítése. A differenciálás lehetőségei osztatlan csoportokban.

Évközi tanulmányi követelmények:

Egy foglalkozás tervezet leadása.

Az értékelés módszere:

Vizsga

Pótlási lehetőségek:

A vizsgaidőszakban max. 2 alkalommal.

Letölthető segédanyagok:

-

Ajánlott irodalom:

Forrai Katalin: Ének az óvodában (Editio Musica, 1991)

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában (Zeneműkiadó,  1982)

 


 

A tantárgy 15 hetes akkreditált tematikája

 

Hét

Előadás

Gyakorlat

1.

A zenei nevelés helye az óvodai zenei nevelésben. Kodály Zoltán útmutatásainak érvényesülése az óvodai zenei nevelésben.

Felnőtt játéka a gyermekekkel. Mondókák a környező természethez..

2.

A tanítás anyaga. Népi gyermekjáték típusok. Műdalok. Rokon és idegen népek dalai.

Játékba hívók, egyszerűbb körjátékok tanulása.

3.

A dalanyag kiválasztásainak szempontjai.

Leánykérő játékok sor, lánc, kapus- és hidas játékok tanulása.

4.

A dalosjátékok, mondókák, műdalok tanítása.

Mondókák, kiolvasók tanítása.

5.

Képességfejlesztés az óvodai zenei nevelésben. A fejlesztés területei. Az éneklési készség fejlesztése. Hangápolás.

Dalosjátékok tanítása.

6.

Ritmusérzék fejlesztése I. Metrumérzék.

A metrumérzék fejlesztése.

7.

Ritmusérzék fejlesztése II. Dalritmus, mondóka ritmus, gyors-lassú.

A ritmusérzék és a tempóérzék fejlesztése. VIDEO

8.

Hallásfejlesztés I. Magas-mély; halk-hangos

Magas-mély; halk-hangos. VIDEO

9.

Hallásfejlesztés II. Hangszínek; belső hallás

Hangszínek; belső hallás

10.

A zenei formaérzék fejlesztése.

A zenei formaérzék fejlesztése.

11.

Az alkotóképesség fejlesztése:

Az alkotóképesség fejlesztése. VIDEO

12.

Zenehallgatás az óvodában. A zenehallgatás anyaga. A zene hallgatására nevelés.

Hangszerek készítése, az óvodai hangszerek használata.

13.

A zenei nevelés tervezése I. Tervszerűség és szabadság kérdése. Az ütemterv.

Ütemterv elemzése.

14.

A foglalkozás tervezése, felkészülés a foglalkozásra.

Foglalkozás elemzése, tervezése.

15.

Differenciálási lehetőségek vegyes csoportban. Ünnepek az óvodában.

A gyermek zenei fejlődése az óvoda után.